1. Właścicielem i prowadzącym hurtownię internetową za pomocą witryny www.teklapaski.pl (zwanej dalej „Hurtownią internetową” lub „Hurtownią”) jest Adam Pięta, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Adam Pięta z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książkowa 9G/115 , wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5661615209 Regon 140661121.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Hurtowni internetowej oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

3. Klient ma możliwość kontaktu ze Hurtownią internetową pod adresem email:adampieta@wp.pl lub telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 18:00 pod numerem telefonu: +48605266723

4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Adam Pięta, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Adam Pięta z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książkowa 9G/115 , wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5661615209 Regon 140661121.

5. Niniejszy  Regulamin  skierowany  jest  do  Przedsiębiorców  korzystających  ze  Sklepu  i  określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

§ 1 Definicje

Klient – Przedsiębiorca będący użytkownikiem Strony internetowej Hurtowni, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Hurtowni internetowej.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Po zalogowaniu w systemie Hurtowni internetowej, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności strony internetowej Hurtowni.

Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Hurtowni internetowej, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”;

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – Adam Pięta z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książkowa 9G/115 , wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5661615209 Regon 140661121.

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Hurtowni internetowej, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się z Hurtowni internetową, adres e-mail:adampieta@wp.pl lub telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 18 pod numerem telefonu +48 605266723

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania z Hurtowni

1. Hurtownia internetowa prowadzi sprzedaż hurtową tylko dla Przedsiębiorców posiadających numer NIP zajmujących się sprzedażą odzieży.

2. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez  odnośnik „Regulamin hurtowni” umieszczony na stronie Hurtowni internetowej, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

3. Informacje o Towarach zamieszczone w Hurtowni internetowej, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

4. Zdjęcia i opisy oferowanych Towarów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

5. Autorskie prawa majątkowe do zdjęć i opisów oferowanych na Stronie Towarów należą do Sprzedawcy. Wykorzystanie zdjęć i opisów przez Klienta możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą Sprzedawcy, udzieloną w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej. Wykorzystanie zdjęć i opisów bez uprzedniej zgody będzie skutkować możliwością dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń na drodze cywilnej, w tym zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

6. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 .

7. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie z Hurtowni internetowej w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Hurtowni internetowej, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,

b. dostarczanie do Hurtowni treści bezprawnych,

c. korzystanie z Hurtowni w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

d. umieszczanie w ramach Hurtowni niezamówionej informacji handlowej, oraz

e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Hurtowni do innego użytku niż użytek własny.

§ 3 Zasady składania zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

1.  Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. W celu zalogowania, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Zalogowanie się jest konieczne do złożenia zamówienia w Hurtowni internetowej.

4.  Klient może składać zamówienia w Hurtowni internetowej za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. W celu złożenia zamówienia należy zalogować się , dokonać wyboru Towarów w  Hurtowni, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości oraz personalizacji. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie brutto za wybrany Towar.

6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając na stronie internetowej Hurtowni opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.

9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.

10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

13. Po zawarciu umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient nie ma prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu.

§ 4 Dostawa

1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terenem Rzeczypospolitej po dokonaniu wcześniej przedpłaty na numer rachunku bankowego podany w niniejszym Regulaminie.

2. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost  poprzez kuriera. W przypadku dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej akceptowany jest również odbiór osobisty. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach zakładki „Koszty i termin dostawy”.

3. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem: Adam Pięta ul.Książkowa 9G/115 03-134 Warszawa

4. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.

4. Towary wysyłane są w terminie do 2 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku odbioru osobistego. W przypadku czasowej niedostępności Towaru termin wysyłki może ulec wydłużeniu. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu.

§ 5 Ceny i Płatności

1. Ceny na stronie, widoczne po zalogowaniu do Konta indywidualnego, podawane w złotych polskich są cenami netto za jedną sztukę towaru.

2. Hurtownia realizuje zamówienia, których kwota wynosi co najmniej 500 zł netto.

2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy, płatności, państwa, do którego ma nastąpić dostarczenie Towaru, a także od łącznej wagi zamówionych Towarów.

3. Cena zakupu Towaru podana na Stronie internetowej Hurtowni jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na Stronę internetową Hurtowni zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:

przelewem bankowym na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą:

Nr. Konta Bankowego do wpłat
29 1140 2004 0000 3402 4346 1303

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu  potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.

7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c, brak zapłaty przy odbiorze Towaru, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. W takim przypadku Klient ponosi koszty zwrotnego dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Hurtowni, wprowadzania nowych Towarów do Hurtowni, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Hurtowni, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Hurtownię przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 6 Reklamacje

1. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fabryczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

2. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru po jego dostarczeniu i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

5. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru sprzedanego. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy i na jego koszt.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8. Reklamację dotyczącą wad Towaru lub nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, o których mowa w Regulaminie, można złożyć na adres poczty elektronicznej adampieta@wp.pl, z wraz z opisem wady i dowodem zakupu lub z opisem zgłaszanego problemu. Klient może również zgłosić reklamację kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu +48 605266723

9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.

§ 7 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Hurtowni Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:

a. Usługę Newsletter,

b. Usługę Powiadamiania o dostępności Towaru.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez podanie adresu e-mail w polu „Newsletter” i jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).

3. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe.

4. Usługa Powiadamiania o dostępności Towaru dostępna jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail.

5. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Hurtownię usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Hurtowni pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Hurtowni pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2020 r.

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Hurtownię. Hurtownia umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.